Loggbok

Loggbok

Tillbaka i hemmahamnen!

Tillbaka till EuropaPosted by Maria 26 Jun, 2018 16:27

19/06. Vi kastar loss tidigt för att utnyttja tidvattnet maximalt. Det är fortfarande blåsigt och lite ruggigt ute. Men strömmen ger oss nästan två knop extra när vi styr ut från Borkum. När vi kommer ut till sjöss dyker vår norska vänbåt Oda helt oplanerat upp på AIS.en. Tala om tillfälligheter! De har legat en vecka i St Catherines dock i London och är nu på hemväg till Oslo. Vi bestämmer att vi ska stanna i Cuxhaven till kvällen och äta middag tillsammans. Det blir ett kärt återseende. Efter en lång seglingsdag smakar det utmärkt med wienerschnitzel på hamnrestaurangen.

20/06. Kielkanalen skall passeras. Vi bjuder oss själva på ytterligare en tidig morgon och får medström hela vägen uppför floden Elbe till Brunsbüttel där vi dockar in i kanalen. Hela dagen går vi för motor i härligt solsken genom kanalen. Ombord på Salsa ägnar vi dagen åt uppsnyggning, underhållsarbeten och förnyelse av en bleknad solbränna. Kielkanalen är ca 100 km lång så hela dagen går åt för att passera den. Det gäller bara att hålla koll på all mötande trafik samt en hel del kabelfärjor som går från den ena stranden till den andra.
Looking for meeting ships.
One of the many Cable Ferries.

Efter utslussning i Holtenau stannar vi för natten. Vi ligger tre båtar i bredd och har en trevlig avslutningskväll med våra seglingsvänner. Den här resan har gett oss många nya vänner. Många har vi träffat, haft roligt tillsammans med och sedan måst skiljas ifrån. Andra har blivit vänner för livet och vi kommer förhoppningsvis att träffas igen.

Hadar is checking the fenders in the lock.

21/06. Dagen före midsommarafton. Vi kommer inte att hinna hem till midsommarafton men vi är i alla fall i Östersjön. Vi tar det lugnt och seglar i akterliga vindar tillsammans med S/Y Ellen och Oda mot Heiligenhaven. Plötsligt blir himmeln alldeles svart akter om oss. Vi hinner precis bärga och stuva undan gennakern innan regnbyn är över oss. Vinden ökar på ett ögonblick från 7 till 17 m/s, men vi är beredda. Vi har tagit rev i både storsegel och genua och forsar fram med god fart.
Pouring rain!
We were in good mood despite the weather.

På eftermiddagen förtöjer vi i Heiligenhaven där vi kan fylla på ölförrådet som varit tomt alltför länge.

22/06. Midsommarväder, dvs. blåsigt, molnigt och kallt. Väderleksrapporten varnar för västlig kuling. Vi revar både genua och storsegel och seglar med knappt två meter tillgodo under bron mellan ön Fehmern och tyska fastlandet. Bron har 22 meters fri segelbar höjd och Salsas mast är bara cirka 20. Det är god marginal, men det ser ändå lite tveksamt ut när vi närmar oss bron med akterlig vind och sju knops fart. Allt går bra och vi seglar i hård västlig vind mot Falsterbokanalen. Midsomarmiddagen bjuder inte på någon nubbe och i stället för sill och svenska jordgubbar blir det chili con carne a la Felix konservburk.
A Midsummer we will remember!

Men vi tycker inte synd om oss, det är härligt att få vara till sjöss och särskilt när man är seglande. I kulingen går det undan värre så innan det har hunnit bli midsommardag kan vi ta natthamn i Falsterbokanalens södra hamnbassäng. Vi avrundar dagen med ett glas vin och lite nattmat och småprat.

23/06. Vi passar Falsterbokanalens broöppning kl 0700 och förtöjer strax därefter endast en båtplats ifrån vår ordinarie förtöjningsplats, som råkar vara upptagen av en gästande båt. Efter tio månader och 23 dagar är det här seglingsäventyret nu slut. Vi hissar alla gästflaggor för de länder vi besökt och räknar till 16!!!
Medan vi smälter alla våra intryck från seglingen och funderar på vad vi vill göra tillsammans med Salsa härnäst tar Loggboken ”time out”.


Emptying the boat. It's surprising how little stuff you need....

Marias’ intryck: Resan var ännu mer fantastisk än vad jag vågat drömma om. Däremot var den inte så som jag trodde att den skulle vara. Seglingen var mycket hårdare än förväntat. Inte bara över Atlanten utan främst i Västindien där vi de första fyra månaderna hade vindar mellan 10-15m/s dagligen. Inget slappande på soldäck alltså! Men vattnet var lika turkost och varmt och fullt av fiskar och havssköldpaddor som jag hade hoppats på. Det var också imponerande att möta den vänliga lokalbefolkningen som trots arbetslöshet, fattigdom, orkaner och andra naturkatastrofer var så stolta över sitt land och fast beslutna att bygga upp det igen.

Fredriks’ intryck: Resan är något jag drömt väldigt länge om att få göra. Nu är den genomförd. Jag har stormtrivts hela tiden och inser att jag skulle kunna leva det här livet under en mycket lång period. Mötena med alla nya spännande och trevliga människor har varit det mest positiva. Om jag upplevt något negativt så är det väl möjligen att saker som jag har varit övertygad om inte ska gå sönder går sönder i alla fall. Men med ett bra reservdelsförråd och goda vänner på båtarna omkring och hemma i Sverige så löser det mesta sig. Tack alla berörda, ingen nämnd men ingen heller glömd.

Vi passar på att tacka alla som har velat läsa loggboken och följa med oss på vår resa och hoppas att vi ses igen på nya seglatser!

Back in the homeport!

19/06. We are leaving early to maximize the use of the tide. It's still windy and a little rough outside. But the current gives us almost two knots extra when we steer out of Borkum. Our Norwegian friends boat S/Y Oda appears totally unexpected on the AIS when we get out at sea. What a coincidence! They have been staying in St Catherine dock in London for a week, and are now on their way home to Oslo. We decide to stay in Cuxhaven in the evening to have dinner together. It’s a nice reunion. It tastes great with a wienerschnitzel at the harbour restaurant after a long sailing day.

20/06. We have to pass the Kiel Canal. We spoil ourselves with another early morning ;-) and get a cocurrent all the way up the river Elbe to Brunsbüttel where we dock into the canal. In beautiful sunshine we are motoring all day through the canal. We spend the day on Salsa on cleaning, maintenance, and renewing our faded tan. The Kiel Canal is about 100 km long so we need the whole day to pass it. You have to keep track of all the traffic, as well as the cable ferries that go from one side of the canal to the other. We lock out in Holtenau and stay for the night. We are tied up outside two other boats and have a nice closing evening with our sailing friends. This journey has given us many new friends. Some you meet, have fun together with and then you have to say goodbye and continue your sailing. Others will be friends for life and hopefully we will meet again.

21/06. It’s the day before Midsummer's Eve. We will not be home for Midsummer, but at least we are in the Baltic. We take it easy and sail with following winds together with S/Y Ellen and Oda towards Heiligenhaven. Suddenly the sky becomes black behind us. Just before the downpour is over us, we recover and stow away the gennaker. In a moment the wind increases from 7 to 17 m/s, but we are prepared. We have taken reefs in both the mainsail and genoa and are doing good speed. We moor at Heiligenhaven in the afternoon, where we can fill up the beer storage that has been empty for too long.

22/06. Midsummer weather, i.e. windy, cloudy and cold. The weather forecast is warning for a western gale. We reef both the genoa and the mainsail. We sail under the bridge between the island of Fehmarn and the German mainland with just two meters clearence to the bridge. The bridge has 22 meters of free navigable height and Salsa's mast is only about 20. It's a good margin, but it looks a bit hesitant as we approach the bridge with running wind and seven knots of speed. Everything is going well and we sail in strong westerly wind towards the Falsterbo channel. The midsummer dinner does not include any snaps and instead of herring and Swedish strawberries we open a can of Chili con Carne a là Felix. But we do not feel sorry for ourselves, it's great to be at sea. Especially when sailing. We are doing good speed in the gale and moor in the Falsterbokanal's southern part before Midsummer Eve is turning to Midsummer Day. We summarize the day with a glass of wine and some night snacks.

23/06. We go through the canal at the bridge opening at 0700, and soon afterwards we moor just one berth from our regular berth, which happens to be occupied by a visiting boat. This sailing adventure is now over after ten months and 23 days. We hoist all the guest flags of the countries we have visited and count them to 16!!! The logbook will now take time out, while we processing all our impressions from the sailing and think about what we want to do with Salsa next.

Marias’ reflections: The journey was even more amazing than I dared dream about, although it was not as I thought it would be. The sailing was much harder than I had expected. Not just across the Atlantic but mainly in the Caribbean where we had winds between 10-15 m/s daily the first four months. No lazy time on sun deck! However, the sea was just as turquoise and warm and full of fishes and turtles as I had hoped for. It was also impressive to meet the friendly local people who, despite unemployment, poverty, hurricanes and other natural disasters, were proud of their country and determined to rebuild it.

Fredriks’ reflections: The journey is something I have been dreaming of to do for a very long time. Now it's completed. I have enjoyed and loved every moment of it and realize that I could live this life for a very long period of time. Meetings with all new exciting and nice people have been the most positive experience. The only possible negative experience, is that things that I have been convinced will not break is breaking anyway. But most breakdowns can be solved with a good storage of spare parts and good friends on the boats around you and good friends back home in Sweden. Thank you all! Nobody mentioned, nobody forgotten.

We want to take this opportunity to thank everyone who has read the logbook and accompanied us on our journey and hope to see you again on new sailing adventures!
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.