Loggbok

Loggbok

To Plymouth

Tillbaka till EuropaPosted by Fredrik 09 Jun, 2018 21:37

02/06. Jag måste få berätta lite om vindrodret. Det består av en tygskärm som man ställer in mot den skenbara vindriktningen (sanna vinden plus den egna fartvinden). När skärmen inte längre pekar rakt mot den skenbara vinden lutar skärmen åt ett håll och drar i en stång som via en utväxling påverkar vindrodrets egna roder. Båtens ordinarie roder är låst i en viss vinkel så att båten i stort är balanserad och styr rakt fram. Resten tar vindrodret hand om. Det är en väldigt uppskattad ”besättningsmedlem” som varken förbrukar mat eller ström och det tröttnar aldrig. Men det måste övervakas. Nackdelen är att om vinden ändrar riktning så ändrar också båten kurs. Ökar vindstyrkan ändras den skenbara vinden och samma sak händer.
The wind vane

03/06. Tråkigheter händer ibland. Elisabeth måste lämna oss av familjeskäl. Vi släpper lite motvilligt av henne på morgonen i hamnen Conquet nära Brest. Elisabeth har varit en synnerligen glad och uppskattad besättningsmedlem.
Conquet

Vårt agerande uppfattas av franska tullen som med hjälp av en snabb gummibåt bordar oss till sjöss en stund senare.
La Douane

Fyra man gör först pappersvisitation, dvs. kontrollerar våra och båtens identiteter, att båten är min och att momsen är betald i något EU-land. Därefter följer en ytlig genomsökning av båten. De letar främst efter vapen men även efter stora mängder kontanter som människosmugglare kan antas ha. De är artiga och trevliga, särskilt som vi båda talar franska och en är svensk ”Capitaine de Fregat”. Inget att anmärka hittas och de lämnar oss efter en timme med orden ”Bon journée”. Vi seglar vidare mot England.

04/06. Efter en lugn och händelslös segling över Engelska kanalen förtöjer vi i Mayflower International marina. Dagen ägnas åt uppsnyggning av båten. Här ska båten lämnas en knapp vecka. Bo ska mönstra av och Fredrik skall flyga hem till Sverige för att delta vid sonen Thomas sjöbefälsexamen vid Sjöfartshögskolan i Kalmar. Loggboken tar under tiden semester.


To Plymouth

02/06. I have to tell you a little about the wind vane . It consists of a fabric screen that you adjust against the apparent wind (true wind plus the boat speed/created wind). When the screen no longer points straight to the apparent wind, the screen tilts to one end and pulls into a rod that, through an exchange, affects the wind van's own rudder. The boat's regular rudder is locked at a certain angle so that the boat is balanced and steer straight ahead. The wind vane takes care of the rest. It is a highly appreciated "crew member" who neither consumes food nor power, and it's never tired. But it has to be monitored. The downside is that if the wind changes direction, then the boat changes course. If the wind increases the wind force changes the apparent wind and the same happens.

03/06. It's very sad but our crew member Elisabeth must leave us due to family reasons. Reluctantly we drop her off in the morning in Conquet near Brest. Elisabeth has been a glad and particularly appreciated crew member.

The French customs has noted our behavior and with a fast rubber boat they borders us at sea a moment later. First four people make a paper visitation, ie they check the identity of both us and the boat. They check that the boat is mine and that the VAT is paid in an EU country. A superficial scan of the boat follows. They are looking for weapons, but also after large amounts of cash that smugglers can be expected to have. They are polite and nice, especially as we both speak French and one of us is Swedish "Capitaine de Frigate". No remarks and they leave us after an hour with the words "Bon journée". We are continuing to England.

04/06. We moor at the Mayflower International Marina after a calm and uneventful sailing across the English Channel. We spend the day cleaning the boat. The boat will be left here for a couple of days. Bo is going home and Fredrik will fly home to Sweden to attend his son Thomas exam at the Maritime Academy of Kalmar. The logbook is taking vacation.
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Britt-Inger 10 Jun, 2018 12:53

Så väldigt skönt att överfarten hem till Europa gått så bra och att ni nästan är i hemmavatten igen. Maria skrev i sms ”ska bli härligt att komma till sjöss igen”. Ett gott betyg till dig, Fredrik, och till Salsa.