Loggbok

Loggbok

The Azores

Tillbaka till EuropaPosted by Fredrik 27 May, 2018 09:37

19/05. Det gamla spinnakerfallet återmonteras, nu något förkortat. Det får duga till vi är hemma i Sverige. Här har de ingen bra lina för att göra ett nytt fall. I övrigt tar vi en ledig dag och gör en långpromenad till nationalparken Monte da Guia där vi har en fantastisk utsikt över Horta, Faial och även ser ön Pico med Portugals högsta bergstopp.
The view was worth the effort!

Vi hade tänkt titta på valfångarmuseet men det var stängt sedan ett år tillbaka för en omfattande renovering.

20/05. Vi målar Salsas logotyp på marinans kaj. Precis som på Porto Santo hör det till att alla gästande båtar sätter sitt bomärke här.
Elisabeth paints Salsa's logo on the jetty.

Vår belgiske besättningsman Lode mönstrar av. Det var lite i förtid men annars riskerar han att missa ett viktigt möte eftersom avresan norrut verkar dröja. Och det gör den. Vindarna är emot oss. Det blåser från nordost och det är dit vi ska. Det är inte roligt att få kryssa när man ska segla 1500 NM upp till England.

21/05. Nu är vi trötta på Horta och att trängas om kajplatserna. Vi ligger som andra båt från kajen och har en annan båt utanför oss. Till kvällen sätter vi upp den nylagade genuan och seglar iväg. Inte mot Europas fastland utan till en annan ö i Azorerna, Terceira. Under natten minitestar vi vårt nya vaktsystem där man är ensam vaken i tre timmar och sedan får vila i sex om inget som kräver flera personer händer. Det verkar fungera.

22/05. Lagom till frukost får vi ånyo valbesök. Valarna måste älska Salsa, varför vet vi inte. När vi kommer in till marinan i Angra de Heroisimo så står Lars från S/Y Oda där och tar emot våra tampar. Väldigt trevligt att återse våra norska vänner. Staden, som återfinns på UNESCO.s världsarvslista är väldigt trevlig och full av små butiker och kaféer.
Angra de Heroisimo

23/05 Utflyktsdags. Vi hyr skootrar och gör en utflykt på ön.

Hela ön är vulkanisk så vi besöker både insidan och utsidan av en sedan 2000 år insomnad vulkan. Väldigt speciellt med stalaktiter och en underjordisk sjö.
The Vulcano from the outside.
The Vulcano from the inside.

Another Picture from the inside of the Vulcano.

Vi äter en fantastisk lunch på Robertos restaurang. Tre rejäla rätter gör att vi lugnt kan avstå från middag. I stället åker vi till grannbyn San Mateo och tittar på en portugisisk variant av tjurfäktning. En gata stängs av och en tjur blir sedan retad av modiga ungdomar. För att skydda åskådarna hålls tjuren fast i ett långt rep. Men ungdomarna kan tjuren nå. Varken tjur eller människor skadas men om det kan betraktas som etiskt korrekt i Sverige betvivlas starkt. Men för portugiserna är det ett folknöje. Vi tröttnar redan efter första tjuren.
A Portuguese version of Bullfighting

24/05. En lugn dag i väntan på rätta vindar. Men nu ser det äntligen ut som att vindarna åtminstone delvis ska vrida åt rätt håll. Vi planerar att segla vidare på lördag och börjar med förberedelser för två veckor till sjöss. Vi bjuder våra vänner från S/Y Oda på Sundowner och efter det blir det ”Captains dinner” på en mysig restaurang.

25/05. Dagen ägnas åt fortsatta förberedelser inför seglingen mot Europas fastland. Vi servar generator och storstädar hela båten inför seglingen. Lars från S/Y Oda får fart på SSB-radion som varit tyst i några veckor. Det ser ut att bli svaga vindar framöver, men nu vill vi komma till sjöss. Angra de Hericimo och hela ön Terceria har varit ett väldigt trevligt stopp på seglingen, men vi längtar efter att få komma till sjöss.


The Azores

9/05. The old spinnaker halyard is repaired, now slightly shortened. It will do until we are home in Sweden. They don't have any no good lines here to make a new halyard. We take a day off and take a long walk to the Monte da Guia National Park where we have a great view of Horta, Faial and we also see the island of Pico with Portugal's highest mountain peak. We had planned to look at the Whale Museum but it was closed since a year ago for a comprehensive renovation.

20/05. On the marina's quayside we paint Salsa's logo. All visiting boats are painting their housemark here, just like in Porto Santo. Our Belgian crewman Lode is leaving us. It was a bit early but otherwise he would miss an important meeting because the departure north seems to be delayed. And it is delayed. The winds are against us. They are northeasterly and that's the direction we are going . It's not fun to tack when you sailing 1500 NM up to England.

21/05. We are tired of Horta and the crowded marina. We are number two from the dock and we have another boat outside of us. We set up the newly renovated genoa in the evening and sail away. We are not sailing to Europe's mainland but to another island in the Azores, Terceira. During the night, we will test our new watch system. You are on watch for three hours and then get six hours of rest if nothing happens that requires more people. It seems to be working.

22/05. We have a new whale visit just before breakfast. The whales must love Salsa. We don't know why. Lars from Oda welcome us when we arrive into the marina in Angra de Heroisimo. Very nice to meet our Norwegian friends again. The city, which is on UNESCO's World Heritage List, is very nice and full of small shops and cafes.

23/05 We rent skooters and make an excursion on the island. The island is volcanic and we visit both the inside and outside of a volcano that has been sleeping for 2000 years. Very special with stalactites and an underground lake. We eat a great lunch at Roberto's restaurant. We can easily skip dinner after three delicious dishes. We travel to the neighbor town of San Mateo instead, and look at a Portuguese version of bullfighting. A street is shut down and a bull is then provoked by brave youths. To protect the spectators, the bull is held in a long rope. But the bull can reach the young people. Neither the bull nor the people are hurt but we strongly doubt it can be considered ethically correct in Sweden. But for the Portuguese it is a popular entertainment. We are already tired after the first bull.

24/05. A peaceful day awaiting the right winds. Finally it looks like the winds have turned at least partly in the right direction. We plan to leave on Saturday and start preparing for two weeks at sea. We invite our friends from S/Y Oda to a Sundowner and then it's "Captains dinner" at a nice restaurant.

25/05. The day is spent on further preparations for sailing to the mainland of Europe. We do maintenance on the generator and clean the entire boat. Lars from S/Y Oda fix the SSB radio that has been quiet for a few weeks. The winds seem to be weak in the near future. Angra de Hericimo and the whole island of Terceria have been a very nice stop on the sailing, but we long for getting at sea.