Loggbok

Loggbok

Guadeloupe och Antigua

KaribienPosted by Maria 16 Mar, 2018 13:50

06/03. Vi vaknar tidigt (sov vi något i alla dyningarna?) och seglar norrut längst kusten. Plötsligt tjuter larmet för hög vattennivå i kölen. Ojdå! Har vi sprungit läck? Är det sötvatten eller sjövatten? Snabbt konstaterar vi att det är sjövatten och efter lite läcksökning hittar vi boven: Det är watermakerns primärpump som sprungit läck och trycker ut vatten med 5 Bars tryck. Men när vi stoppar watermakern så lugnar allt ner sig. Tur att vi har reservpump med oss. Efter någon timmes mekande är allt tillbaka i rutin igen. Vi ankrar utanför Pointe Malendure som ligger på kusten innanför Pigeon Island.

07./03. Vi lyckas ta jollen iland för lite promenad och en shoppingrunda. Det är alltid något man behöver i matväg. Grönsaker som inköpts i ”air conditioned” butiker mognar redan innan man får dem ombord, och dagen efter är de nästan övermogna. Bäst är att handla i de lokala frukt- och grönsaksstånden där frukten aldrig har varit under kyla, då håller de bättre.
GAS! GAS! GAS! Maria känner gasoldoft i sittbrunnen men konstigt nog inte nere i båten när hon kollar. Fredrik håller med och undersöker saken. Det visar sig att reduceringsventilen på gasolflaskan korroderat sönder och börjat läcka. Som väl är så förvaras gasolflaskorna i ett utrymme utombords så det var aldrig någon risk för gasexplosion inombords. Konstigt hur aggressivt klimatet är här jämfört med hemma. Tur att vi har reserv regulator med oss. Som ni märker blir livet lite lättare om man har med sig reserver till ALLT som möjligtvis kan gå sönder. Känt gammalt seglarordspråk som verkligen stämmer i de förhållanden som råder här: ”Allt som kan gå sönder går sönder, allt som inte kan gå sönder går också sönder!”

08/03. Vi ligger kvar. S/Y Ellen ansluter och vi snorklar tillsammans ute på Reservat Cousteau, Pigeon Island. Snorklingen är det bästa vi träffat på hittills och vi glädjer oss att få se Jacques staty nere på botten, på 8 meters djup.
Jacques Cousteau

Maria snorklar

Tyvärr har inte stadens myndigheter fattat att man måste göra stranden tillgänglig för båtfolket om man vill att affärslivet skall blomstra. Det finns bara en ogästvänlig brygga för jollarna och den vill dykklubbarna ha för sig själva. Därför blev det väldigt få besök iland här.

09/03. Förbenat också! L Vår jolle inklusive motor och ankare är stulna!!!! Vi har slappnat av och för en gångs skull inte låst fast den med stål wire och hänglås som vi brukar. Under natten har någon kapat surrningslinorna. Lite tröstas vi av att Moderna Försäkringar gör en elegant och snabb insats och beslutar att jollen ersätts till ca 85 %. Motorn ersätts inte för då skulle vi haft en extraförsäkring som vi tyvärr aldrig blev upplysta om.
Vi seglar iväg till Deshaies och får en fantastiskt fin segling. Men när vi försöker ankra på stenbotten i viken utanför Deshaies går ankarkättingen av. Tur att vi har reservankare med oss. Vissa dagar kunde man varit kvar i slafen…

10/03. Vi får hjälp av ”jultomten” S/Y Ellen som blåst upp sin reservjolle och generöst lånar ut den till oss på obestämd tid. Nu är vi mobila igen och det känns väldigt bra. Även om vi får träna musklerna genom att ro iland. Att simma med fyllda matkassar på huvudet lockar oss inte. Salsa och Ellen organiserar ”sökdykning” efter ankaret med lufttuber. Efter någon halvtimmes dykning har Göran och Fredrik återfunnit Salsas ankare och 15 meter kätting som satt kvar och dessutom bärgat det. Vi firar med en väldigt trevlig restaurangmiddag tillsammans med Ellen Najad, Ellen Arcona och norska Ode. När vi lämnar restaurangen efter att ha betalat och rest oss insisterar restaurangchefen på att vi måste smaka på hans väl lagrade rom. När hände detta oss senast i Sverige? Men, det är kanske inte ens är tillåtet? Hur ska sådant här beskattas?

11/03. Vi går ” på tur”. Besättningen på Oda förklarar att på söndagar är det obligatoriskt med en ”tur”. De organiserar en rask söndagspromenad upp till botaniska trädgården som ligger på berget ovanför bukten där vi ankrat. Besöket var väl värt ansträngningen, blommor och papegojor samsas i en mycket trevligt arrangerad park. Vi känner igen många växter som blomkruksväxter hemifrån.
Fåglarna gillar Fredrik

Grönt är skönt!

Lars från Oda gör en kvalificerad analys varför ankarkättingen sprang av och hjälper sedan Fredrik att smörja upp Salsas ankarspel. Spelet skall slira vid överbelastning men friktionsbromsen hade permanentbromsat pga. dåligt skött underhåll. Tack Lars! Det är alltid skönt att få en förklaring när något ovanligt och oväntat inträffar.

12/03. Vi säger farväl till Frankrike, till EU och till fri roaming och seglar till Antigua och Bermuda. Landet var tidigare brittiskt men blev självständiga så sent som 1981. Jolletjuvarna på Guadeloupe kommer vi inte att sakna men väl alla trevliga människor som vi mött den senaste månaden. Efter underbar halvvindssegling till Antigua ankrar vi i historiska Nelson Dockyard i English Harbour. Det är inte utan att Salsa känner sig liten i sällskapet. Här ligger många mega super yachter där Salsa lätt går in i bagageutrymmet. Säger man att vi är storlek 43 (fot) tror människor man möter att man pratar om längden i meter.

13/03. Intensiv dag! Först måste en ny jollemotor anskaffas innan Fredriks armar blir längre än benen. Sedan måste en tekniker titta på generatorn som börjat ryka svart när den går på full last. En ny motor inköps till överpris, trots prutning. Vi köpte en 2-taktare på 9.8 hp, konstigt nog utan några större protester från Salsas miljöansvarige (som är Maria). Men en 2-taktare låter ju mindre och bättre än en 4-taktare. Generatorteknikern heter Wesley och gör ett bra jobb. Men undersökningen slutar med att generatordieseln är sliten och behöver renoveras. Något som inte låter sig göras medan vi är här. Vi får tills vidare köra generatorn på lite lägre belastning och sedan renovera den när Salsa kommit hem igen.

Vi letar efter ett ställe att fylla på gasolflaskorna.

14/04. Medan Fredrik sätter igång den nya motorn gör Maria en utflykt till huvudstaden St John. Lokalbussarna är privatägda små minibussar som man vinkar på vid vägkanten så stannar de. Varhelst man vill stiga av ropar man ”Bus Stop!”, så stannar chauffören bussen. I St John ligger de stora kryssningsfartygen och området runt kryssningsterminalerna är fyllda med duty free shops med tyngdpunkt på diamanter och parfym. Här trängs man med enbart turister. Promenerar snabbt därifrån till Market Street och skillnaden är total, här säljer lokalbefolkningen frukt och grönsaker på gatan och bebyggelsen är långt ifrån upprustad.

Nelson Dockyard i English Harbour finns med på UNESCO.s världsarvslista och utgör dessutom en National Park. Örlogsbasen började byggas av britterna 1725 för att vara deras starka fäste i krigandet om herraväldet över de mindre Antillerna. Basen övergavs slutligen av Royal Navy 1889. Sedan 1950-talet har en historisk restaurering pågått, ett museum har ställts iordning och området är nu fullt av skyltar som talar om vad husen tidigare har tjänat för syfte. Dessutom finns här ett flertal vandringsleder inom nationalparken. Vi provar en av dem och besöker resterna av Fort Berkley som en gång försvarade inloppet till English Harbour. Idag finns det bara en enda kanon kvar.

Nelson's Dockyard

Utsikt över English Harbour

15/03. Vi tar jollen ut till mynningen av English Harbour för ett svalkande bad. Inne i hamnen där vi ligger ankrade är det utan tvekan obadbart! Vi äter en god middag på terrassen vid vattnet på Admiral’s Inn.

Guadeloupe and Antigua

06/03. We wake up early (Did we sleep anything at all in the swells?) and sail north along the coast. Suddenly, the alarm get off indicating high water level in the keel. Oops! Do we have a leak? Is it fresh water or sea water? Quickly, we note that it is sea water and after a bit of investigation, we find the problem: it’s the primary pump of the watermaker that was leaking and is pressing out the water with 5 bar pressure. Everything returns to normal when we stop the watermaker. The good thing is that we have a spare pump with us. After an hour of repair all are back to routine again. We anchor at Pointe Malendure, located on the coast opposite the Pigeon Island.

07./03.We take the dinghy ashore for a walk and shopping. There is always some food you need. Vegetables purchased in "air conditioned" stores are maturing even before you get them on board, and the day after they are almost overripe. It is best to shop at the local fruit and vegetable markets in which the fruit has never been under cold conditions, they will last longer.

GAS! GAS! GAS! Maria smells gas in the cockpit but it’s strange we don’t smell anything down in the boat. When Fredrik is investigating it turns out that the pressure reduction valve on the gas bottle has corroded apart and started to leak. The gas bottles are stored in a space out on the deck so there was never any danger of gas explosion inside. Compared to home, the climate here is very aggressive. The good thing is we have a spare reduction valve with us. Life is a little bit easier if you have spare parts on board to everything that can possibly break. "Anything that can break is broken, everything that cannot break will also get broken!" This is a say that certainly is true in the conditions prevailing here.

08/03. We stay in the bay. S/Y Ellen arrives and we snorkel in the marine reserve Cousteau, Pigeon Island. The snorkelling is the best so far, and we are pleased to see Jacques statue at 8 meters deep down at the bottom. Unfortunately, the city authorities have not realized they need to make the shore available for the boat people if they want more business. There is only one poor pontoon which the diving boats want to have for themselves. Therefore, we are doing very few visits ashore here.

09/03; Damned! Our dinghy including motor and anchor are stolen!! We have got lazy and for once not locked it with steel wire and padlock as we usually do. Overnight someone has cut the lines to the dinghy. We get some comfort by the Insurance Company who makes an elegant and rapid response, and decides that the dinghy is replaced to about 85%. The engine will not be replaced because we would have needed an extra optional insurance that we unfortunately were never told of. We get a fantastic sailing when we sail off to Deshaies. The anchor chain breaks when we try to anchor on the stone bottom in the bay of outside Deshaies! The good thing is we have spare anchor with us. It’s better to stay in bed some days......

10/03. "Santa Claus" S/Y Ellen is visiting us! They have blow air in their spare dinghy and generously lends it to us. We are now mobile again and it feels very good. Although we get some workout by rowing ashore. Swimming with heavy grocery bags on our heads doesn’t attract us. Salsa and Ellen organizes a "search dive" with air tanks for the anchor. After half an hour's scuba diving Göran and Fredrik found the anchor and the 15 meters chain and salvaged it. We celebrate with a very nice restaurant dinner together with the crews on S/Y Ellen, Ellen Arcona and Norwegian S/Y Oda. When we have paid and are about to leave the Manager of the restaurant is insisting that we must taste his old matured rom. When did this happen to us last time in Sweden? However, it may not even be allowed? How should such a thing be taxed?

11/03 We go for a "tur". The crew of Oda explains that on Sundays, it is mandatory with a "tur". They organize a brisk Sunday walk up to the Botanical Garden which is located on the hill above the bay, where we are anchored. The visit was well worth the effort, flowers and parrots in a very nicely arranged park. We recognize many of the plants we have in small pots at home.
Lars from Oda makes a qualified analysis of why the anchor chain was broken and helps us to lubricate the windlass. The windlass is designed to slip at overload but the friction brake had permanently parked due to poorly managed maintenance. Thank you Lars! It's always nice to get an explanation when something unusual and unexpected happens.

12/03 we say farewell to France, to Europe and to the free roaming and sail to Antigua and Barbuda. The country was previously British but became independent as late as 1981. We will not miss the Dinghy thieves on Guadeloupe, but we will miss all the nice people we have met in the last month. After a wonderful beam reach sailing to Antigua we anchor in historic Nelson's Dockyard in English Harbour. Salsa feels very small. She is surrounded by many mega super yachts where Salsa easily goes into the luggage compartment. If we say that we have a size 43 (feet) boat, people think you mean that you're talking about the length in metres.

13/03. A busy day! First, a new dinghy engine ordered before Fredrik's arms get longer than his legs. Then arrange for a technician to look at the generator who has started to release black smoke when it runs at full load. We did purchase a new motor (to over price), despite a discount. We bought a 2 stroke outboard engine at 9.8 hp, without any major protests from Salsas environmental Manager (Maria). But a 2-stroke engine sounds less and is better than a 4-stroke engine. Generator technician Wesley did a good job. Unfortunately the generator diesel is worn and needs to be renovated. This cannot be done while we are here. We'll have to run the generator at a little lower load and then renovate it when Salsa comes home again.

14/04 While Fredrik starts up the new engine Maria takes a trip to the capital city St. John. Local buses are privately owned small minivans that you flag down anywhere at the roadside. Wherever you want to get off you shout "Bus Stop!", and the driver will stop the bus. The big cruise ships are moored in St John and the area around the cruise ship terminal is filled with duty free shops, with main focus on diamonds and perfume. This is a crowded area with only tourists. Quickly walking away to the Market Street instead and the difference is total. The local people sell fruits and vegetables on the street and the buildings are far from being restored.

Nelson Dockyard in English Harbour is listed on UNESCO's world heritage and constitutes a National Park. The naval base was built by the British in 1725 to be their stronghold in struggle for supremacy over the Lesser Antilles. The base was finally abandoned by the Royal Navy in 1889. Since the 1950’s, a historic restoration has been ongoing and a museum built. There are several hiking trails within the National Park. We try one of them and visit the remains of Fort Berkley who once defended the entrance to English Harbour. Today, there is only a single canon left.

15/03. We take the dinghy out to the entrance of English Harbour for a swim. Inside the harbour the water doesn’t look very inviting for a bath. We eat a nice dinner at the waterfront terrace at Admiral’s Inn.