Loggbok

Loggbok

Marie Galante

KaribienPosted by Fredrik 07 Mar, 2018 22:53

27/02. Eftersom nålsögat är de få platserna på marinan lovar vi på heder och samvete att vi är supersnabba och endast behöver knappt två dagar på oss för arbetet. Salsa lyftes upp kl 1030. I regn fick Salsa skönhetsbehandling i form av högtryckstvättning, havstulpan skrapning och precis innan mörkret föll ett första lager bottenmålning.

Fredrik blandar färgen.

Regnuppehåll och första lagret färg stryks på.

Det var två trötta seglare som kröp till kojs den kvällen. Jo, vi sov ombord. Egentligen var det inte tillåtet, men på kvällen lyste det i flera kajutor på varvsområdet.

28/02. Gori-propellern får en rejäl uppsmörjning, blankpolering samt byte av stoppgummikuddar och offeranoder.
Gori propellern skiner och kaptenen är nöjd!

Även bogpropellern och kylslingorna för kyl och frys får nya offeranoder. Efter att andra lagret bottenfärg strukits på är Salsa klar för sjösättning. Vi firar det genom att redaren bjuder sin förste styrman på en god restaurangmiddag.

01/03. Redan klockan nio är Salsa tillbaka i sitt rätta element. Väldigt skönt att åter ha en ren och välskyddad båt. Vi längtar till havs och seglar iväg så fort vi kan. Äntligen är det en dag med lagom mycket vind, 5-7 m/s. För första gången sedan vi kom till Karibien kan vi segla med fulla segel och ankrar utanför St. Louis på ön Marie Galante under eftermiddagen. Här återser vi våra norska vänner på Oda. Vattnet är kristallklart, 28 grader varmt och livet leker.

02/03. Marie Galante är en fransk ö ungefär lika stor som Ven. Ön upptäcktes av Columbus 1493 och döptes efter ett av hans seglingsfartyg ”Maria Galanda”. Det bor ca 12.000 personer här, de flesta är färgade ättlingar till slavar men även en del vita fransmän som tröttnat på vintrarna i Europa. Vi promenerar lite i St. Louis, som inte är stort, och förundras över att förvånansvärt många hus är övergivna och fallfärdiga mitt bland annars så fina och välhållna hus. Förklaringen får vi nästa dag.

03/03. Vi får via rekommendationer tips om en trevlig kvinna som startat guide verksamhet på ön. Hon kör oss runt en halvdag på ön och visar sevärdheterna.
Gueule Grand Gouffre på öns norra sida.

Hon talar bara franska så vi får en gratis fransklektion. Vi besöker två av öns tre olika rom destillerier: Père Labat och Bellevue.
Provsmakning och butik.

Ön lever på export av rom och odlar huvudsakligen sockerrör för framställningen. Sockerrör, sockerrör och sockerrör växer det vart än vi vänder oss! Vi undrar om de inte odlar något annat, men tydligen endast lite bananer och potatis för husbehov. Vi besöker också en nedlagd ”sockerplantage” som gjorts i ordning som museum. Som mest fanns det ca 300 slavar på plantagen i början av 1800 talet. Angående de tomma fallfärdiga husen förklarar guiden att när en äldre släkting dör så anses det vara respektlöst att sälja huset man ärvt. I stället behåller man huset även om man inte själv vill bo där och så småningom förfaller det.

Efter rundturen var det lunchdags.

Lunchsällskap!

04/03. Vi seglar vidare. Egentligen vill vi komma till Pigeon Island och marinreservatet ”Cousteau”, men den ovanliga sydvästliga vinden gör att det besöket får vänta ytterligare någon dag. Annars har det varje dag sedan vi kom till Karibien blåst vindar mellan ost-nord-ost och ost-syd-ost. Vi försöker hitta lugna ankarplatser på Guadeloupes sydsida men misslyckas och väljer till slut redden utanför Pointe-à-Pitre. Det är ett säkert kort! Här är det alltid lugnt och vi kan sova gott. Nackdelen är att utsikten över hamnen är lite tråkig och vattnet här får av oss omdömet: ”Med tvekan badbart”.

05/03. En fin seglingsdag. Det blåser nord-ostlig vind och det passar oss perfekt. Vi lämnar vår ankarplats och seglar sydvart längs insidan av Guadeloupe-fjärilens vänstra vinge. Det går inte så fort men vi njuter av vädret och den svaga vinden. För första gången sedan vi kom till Västindien kan vi duka upp lunchen på bordet i sittbrunnen, det har varit otänkbart tidigare pga. av den hårda vinden. När vi rundar öns sydspets siktar vi flera stora havssköldpaddor. De verkar ligga och sova på ytan men så fort vi närmar oss för att fotografera dem vaknar de och försvinner snabbt under ytan. Tänk att det ska vara så svårt att få ta ett kort av dem, vi har försökt i flera månader, men så fort vi tar fram kameran så vill de inte vara med längre.
Vår bästa sköldpaddsbild hittills!

Vi passar på att ta ner genuan för lite reparation när vi inte har någon vind. Till kvällen stannar vi utanför marinan Rivière Sens på öns västsida strax söder om staden Basse-Terre. Tyvärr är marinan fullbelagd så vi får ankra strax utanför. Trots nästan ingen vind så blir det en ”gungig” natt igen. Långa dyningar rullar in från Karibiska sjön och gör att nattsömnen förstörs.

Vi lagar segel och den gamla hårtorken kom till användning igen. Den borde höra till standardutrustningen.smiley

Marie Galante

27/02. Salsa is lifted up ashore at 1030 and it’s raining. Salsa receives beauty treatment such as high pressure washing, barnacle scraping and just before dark fells, a first layer of anti fouling was put on. Two tired sailors turned in that night. Well, we slept on board. Actually it was not allowed, but in the evening we could see lights in several of the boats around us.

28/02. The Gori propeller gets a good lubrication, polishing and replacement of stop rubber cushions and sacrificing anodes. The bow propeller and the fridge/freezers also get new sacrificing anodes. After the second layer of paint, Salsa is ready for launch. The ship-owner celebrates by taking his first mate out for a good dinner.

01/03. Already at nine o'clock, Salsa is back in its right element. It’s very nice to have a clean and well-protected boat again. We long for sea and sail away as fast as we can. At last, a day with a wind of 10-14 knots. For the first time since we came to the Caribbean we sail with full sails and anchors in the afternoon outside St. Louis on the island of Marie Galante. We meet our friends at the Norwegian boat Oda again. The water is 28 degrees and crystal clear and life is great.

02/03. Marie Galante is a French island about the same size as the Swedish Island Ven. The island was discovered by Columbus in 1493 and was named after one of his sailing ships "Maria Galanda". There are about 12,000 people living here, most of them are colored descendants of slaves, but also white French who are tired of the winters in Europe. We take a walk in St. Louis, which is not big. We are astonished that so many houses are abandoned and tumbledown in the midst of otherwise so nice and well-kept houses. We will get the explanation the next day.

03/03. We get a recommendation of a nice woman who has started a guide business on the island. She drives us around the island for half a day. She only speaks French so we get a free French lesson. We visit two of the island's three rom distilleries: Père Labat and Bellevue . The island lives on the export of rum and mainly grows sugar cane for the production. Sugar cane, sugar cane and sugar cane grow everywhere we turn! We wonder if they do not grow anything else but apparently only some bananas and potatoes for the households. We also visit an abandoned "sugar plantation" which is now a museum. At most, there were about 300 slaves on the plantation in the early 1800s. Regarding the abandoned houses: the guide explains that when an elder relative dies, it is considered disrespectful to sell the house that one has inherited. Instead, you keep the house, even if you do not want to live there, and eventually it disrepair.

04/03. We sail on. We want to sail to Pigeon Island and the Cousteau Marine Reserve, but the unusual south-westerly wind makes that this visit must wait another day. Otherwise, every day since we came to the Caribbean the winds have been between east-north-east and east-south-east. We do not succeed to find a calm anchorage on the south side of Guadeloupe and finally we have to anchor outside Pointe-à-Pitre again. It's a safe card! It is always calm here and we can sleep well. The downside is that the view over the harbour is not that fantastic and the water here gets our judge: "With hesitance fit for a swim".

05/03. A great day of sailing. The wind is north-east and it suits us perfectly. We leave our anchorage and sail southward along the inside of the left wing of the Guadeloupe “butterfly”. We are not sailing fast, but we're enjoying the weather and the weak wind. For the first time since we came to the Caribbean, we can lay the table in the cockpit for lunch, which has been unthinkable earlier due to hard wind. As we round the island's southern tip, we see several large sea turtles. They appear to be sleeping on the surface, but as soon as we approach, they wake up and disappear quickly under the surface. We've tried for several months to get a photo of them, but as soon as we get the camera, they do not want to participate anymore. When there is no wind, we lower the genoa for some repair. In the evening we stay outside the marina Rivière Sens on the west side of the island, just south of the town of Basse-Terre. Unfortunately, the marina has no berth available for us, so we anchor right outside. Despite almost no wind, it will be a "bumpy" night again. Long swells roll in from the Caribbean sea, destroying our night sleep.