Loggbok

Loggbok

Les Saintes och Dominica

KaribienPosted by Fredrik 19 Feb, 2018 11:38

09/02. Nattbestyr! Vad kostar 80 biljetter till berg-och-dal-banan på Gröna Lund? Antagligen är de billigare än Salsas segling till Karibien, men ändå … Vi var varnade av andra svenskbåtar att det kunde vara lite gropigt på ankringsplatsen, men det här kunde vi inte gissa. Det blåser 10-15 m/s och vågorna når in på ankarplatsen. Vi får hålla i oss i slafarna för att ligga kvar. Alla är vi uppe i olika omgångar under natten för att försäkra oss om att vi ligger kvar på samma ställe. Till råga på allt så är det en katamaran som mitt i natten draggar genom fältet av ankrade båtar. Lyckligtvis missar den oss men den lyckades bilda förbund med två andra båtar genom att sno ihop ankarkättingarna. Alla båtar tutar för att väcka upp besättningen på den draggande katamaranen.
Som väl är lyckas vi under morgonen genom framsynt taktik lägga beslag på en ledig boj. På de bästa ankringslägena får man inte ankra utan, i förespeglande av att man vill spara bottnarna, bara förtöja på avgiftsbelagda bojar. Under dagen gör vi oss bekanta med byn och promenerar upp till Fort Napoleon (som började byggas 1846, dvs. långt efter Nappes storhetstid). Vi äter en utmärkt fransk middag på en av ortens restauranger.

02/10. Vi trivs och bestämmer oss för att stanna ytterligare en dag på Terre de Haut. Vi hyr en golfbil och åker kors och tvärs över ön i jakt på bra snorklingsstränder.
Hm...hur får man fart på den här?

Vägarna är av cement och precis så breda att två golfbilar kan mötas. Till slut hittar vi en strand med kristallklart vatten och ett undervattensliv som verkar vara hämtat ur en film av Jaques Costeau. Men då har den kvinnliga delen av besättningen tröttnat och äter i stället glass på ett närbeläget café.

02/11. Vi har redan klarerat ut från Frankrike men efter ytterligare en guppig natt och ett väldigt blåsande (mer än 15 m/s vid bojen) så tvekar vi att lämna vår trygga plats. Man vet vad man har … Efter moget övervägande så riggar vi cutterstaget, som är ett inre förstag, och sätter stormfocken på det. Med stormfock och en liten bit storsegel lämnar vi Terre de Haut och går söderut. Väl till sjöss så visar sig vinden ha avtagit så vi kan komplettera segelsättningen med en revad genua. Med god fart seglar vi åter till Portsmouth, Dominica. Vi vill att även våra gäster ska få möjlighet att se denna vackra ö som tyvärr har blivit så hårt drabbade av orkanen. Här är det betydligt lugnare än på Les Saintes. Vi hälsas välkomna av våra vänner på S/Y Ellen (som vi inte träffat på 1 månad) och den nya trevliga bekantskapen S/Y Ode från Norge.

02/12. Det är karneval på Dominica. Vi märker det genom att musiken i land startar redan kl. 0400. Tyvärr så visar sig karnevalen mest bestå av drickande män och hög musik. När vi pratar med vår boatboy säger han att drickandet beror på att människor behöver få utlopp för sina frustrationer och att många, som förlorat nästan allt i orkanen, fortfarande är traumatiserade. Sant eller inte, vi väljer att göra annat.

02/13. En riktig regnvädersdag. Så här tråkigt väder har vi inte haft sedan vi kom till Karibien. Vi ville snorkla och gå på en lång promenad men regnskurarna avlöser varandra ända till sena eftermiddagen. Det blir båtvård (bland annat så får storseglet nya lattor) och litteraturfördjupning i stället.
Peter fixar storseglet som fastnat.

Allt och alla ombord behöver lite kärlek och omvårdnad. smiley

Maria bakar kokostoppar, men det visar sig vara svårt i en gasugn som bara har undervärme, så det blir mer som kokosplättar, men de går åt i alla fall!

02/14. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Dominica behöver all hjälp de kan få efter orkanen och vi sätter av en dag av vårt segeläventyr för att dra ett litet strå till stacken. Några seglare har skapat ett nätverk som vi lyssnar på varje morgon. De samordnar frivilliga insatser bland seglare. Tillsammans med några andra ”yachtare” så hjälper vi till att ta hand om ett vattenskadat skolbibliotek i byn Penville. Många böcker har mögel på sig efter att de blivit blöta av regnet under orkanen, så vi sorterar, slänger och räddar det som kan räddas kan genom att tvätta bort möglet med vinäger och hänga upp böckerna på tork. Fredrik hade hellre gjort något snickeriprojekt som att lägga nytt tak, men byggnadsmateriel är en bristvara på ön. Det är en av anledningarna att återuppbyggnaden går så långsamt.

02/15. Dags att segla vidare! Vinden är fortfarande frisk så vi sätter upp cutterfocken och seglar med revat storsegel tillbaka till Les Saintes. Vi får en fantastisk segling i strålande sol. Fiskelinan slängs ut, men tyvärr har vi ingen fiskelycka idag. Vårt mål är den fina lilla viken söder om Pain de Sucre, dit vi gick till fots förra gången vi var här. Vi vet att bojarna är få, så ska vi kunna lägga beslag på en ledig boj så måste vi vara här tidigt. Det är vi, men så även en fransman som struntar i väjningsreglerna och försöker ta bojen framför näsan på oss! Då väcks Fredriks franska ordförråd till liv, speciellt det som man inte fick lära sig i skolan. Med några väl valda gester och fraser (som inte bör skrivas ut här), får fransmannen dra vidare med svansen mellan benen. I upphetsningen tappar vi båtshaken, men den bärgas senare och vi känner oss väldigt nöjda.

02/16. En härlig dag som gjord för snorkling!
Det mest fantastiska akvarium finns runt båten. Blå, svarta, gula, oranga och zebrarandiga fiskar finns i massor och vi njuter.
En boj ledig närmare revet! Den ska vi ha! Vi förbereder oss för att kasta loss och byta boj, men ser till vår förvåning att vår ”vän” fransmannen tänkt exakt samma tanke. Efter moget övervägande beslutar vi oss för att han ska få ett positivt minne av oss svenskar och erbjuder oss istället att hjälpa honom med bojbytet, vilket han accepterar med misstänksamhet, men vi får ett tack och ett leende tillbaka.

02/17. Seglingsdag tillbaka till Guadeloupe. Vinden är inte till vår fördel och det blir kryss upp till Point a Pitre. Här ska våra gäster Mona och Peter lämna oss imorgon. Vi ankrar utanför marinan och äter en god avskedsmiddag efter en champagne sundowner.

02/18. Tänk att man kan bli glad av att få se spillolja i havet. Det måste förklaras. Under förmiddagen laddar Fredrik båtens batterier med generatorn när en båtgranne ivrigt gestikulerar och ropar på oss. Han pekar i vattnet. Salsa är omgiven av svart olja på SB-sidan. Där mynnar generatorns avgasrör. Fredrik blixtstoppar generatorn och börjar undersöka hur oljespillet kunnat komma från generatorn. Men utan att hitta någon förklaring. Dyrt och jobbigt riskerar i alla fall reparationen kunna bli. När vi sedan siktar ytterligare spillolja framför båten så förstår vi att oljan drivit mot oss från någon annan båt och att vår generator är helt oskyldig. Fredrik strålar med hela ansiktet, trots miljöförstörelsen.
Mona och Peter lämnar oss med saknad och vi välkomnar i stället Fredriks dotter Louise med pojkvännen Viktor. Vi ser fram emot att segla med dem under en vecka.

Les Saintes and Dominica

09/02. Night chores! What does 80 tickets for the roller coaster at Gröna Lund cost? Probably they are cheaper than sailing Salsa to the Caribbean, but anyway ... We were warned by other Swedish boats that it could be a bit rough at the anchorage but we could not imagine how rough. It blows 10-15 m / s and it’s very bumpy at the anchorage. We must hold on not to fall out of bed. Everyone is up during the night, in different rounds, to make sure we are still anchored in the same place. In the middle of the night a catamaran is dragging anchor through the field of anchored boats. Fortunately, it misses us but it managed to form covenants with two other boats by twisting the anchor chains together. All boats are trying to wake up the crew of the moving catamaran.

In the morning, with some foresighted tactics we are succeeding to get a vacant buoy. At the best anchorages, they want to save the bottoms so you are not allowed to anchor, instead you can only moor at fee-paid buoys. We get acquainted with the village during the day and walk up to Fort Napoleon (which began to be built in 1846, ie long after Napoleon’s time). At one of the restaurants in the village, we have an excellent French dinner.

02/10. We like Terre de Haut and decide to stay another day. We rent a golf cart and cross the island in search of good snorkelling beaches. The roads are made of cement and just as wide for two golf cars to meet. Finally, we find a beach of crystal clear water and an underwater life that seems to be taken from a movie by Jaques Costeau. But at that time the female part of the crew got tired and stayed at a nearby café for ice cream.

02/11. We have already cleared out from France but after another windy (more than 30 knots) and bumpy night we hesitate to leave our safe place. You know what you have ... After consideration, we rig the cutter stay, which is an inner forestay, and puts the storm jib on it. With storm jib and a reefed main sail, we leave Terre de Haut and sail south. Once at sea the wind has decreased so we can continue sailing with a reefed genoa. With good speed, we sail back to Portsmouth, Dominica. We want our guests to be able to see this beautiful island which unfortunately has become so badly hurt by the hurricane. It’s much calmer here than at Les Saintes. We are welcomed by our friends on S/Y Ellen (which we have not met in one month) and a new nice acquaintance from Norway, S/Y Ode.

02/12. It's a carnival ongoing at Dominica. We notice by the music starting already at. 0400 am. Unfortunately, the carnival turns out to be mostly men drinking and loud music. When we talk to our boatboy, he says that the drinking is because people need to get out of their frustrations and that many, who lost almost everything in the hurricane, are still traumatized. True or not, we choose to do something else.

02/13. A rainy day. Since we arrived in the Caribbean we have not had such bad weather. We wanted to snorkel and go for a long walk but the rain showers continue until late afternoon. Instead we spend the day doing boat care (among other things, new battens to the main sail) and reading books instead. Maria bakes coconut cookies, but it turns out to be difficult in a gas oven that only has under heat, so it looks more like coconut pancakes. But they taste good!

02/14. Nobody can do everything but everyone can do something. Dominica needs all the help they can get after the hurricane and we set off one day of our adventure to make a very modest contribution. Some sailors have created a network that we listen to every morning. They coordinate volunteer efforts among the sailors. Together with some other "yachters" we help at a water-damaged school library in the village of Penville. Many books have mold on them after they have been soaked under the hurricane, so we sort, throw away and save what can be saved by wiping the books with vinegar and hanging the books to dry. Fredrik would rather have done some carpenter work such as building a new roof, but there is shortage of building materials at the island. This is one of the reasons that the reconstruction goes so slowly.

02/15. Time to sail on! There is a moderate breeze so we are setting the cutter jib and sail with reefed mainsail back to Les Saintes. We get a fantastic sailing in the sunshine. The fishing line is thrown out, but unfortunately we have no fishing luck today. We are aiming for the beautiful little bay south of Pain de Sucre, that we visited by foot the last time we were here. We know that the buoys are few, so we have to be there early. We are early, but so is a Frenchman who is supposed to give-way but is not and trying to take the buoy in front of us! Instantly Fredrik's French vocabulary is brought to life, especially the part that was not learned at school. With some well-chosen gestures and phrases (which should not be written here), the Frenchman has to leave with his tail between the legs. In the excitement we lose the boat hook, but it’s salvaged later and we feel very satisfied.

02/16. A lovely day made for snorkelling! The most amazing aquarium is around the boat. Blue, black, yellow, orange and zebra coloured fishes and we enjoy. A buoy closer to the reef! Let’s move! We are preparing to cast off and change buoy. To our surprise our "friend" the Frenchman has exactly the same thought. After careful consideration, we decide that we will help him with the new mooring to give him a positive memory of the Swedes, which he accepts with suspicion, but we get a thank you and a smile back.

02/17. A sailing day back to Guadeloupe. The wind is not to our advantage and we tack to Point a Pitre. Our guests Mona and Peter will leave us tomorrow. We anchor outside the marina and drink a champagne sundowner followed by a delicious farewell dinner.

02/18. With great relief we watch oil spill in the ocean. This must be explained: During the morning, Fredrik starts the generator to charge the batteries aboard, when a man on the neighbour boat eagerly gesticulates and calls on us. He points in the water. Salsa is surrounded by black oil on the starboard side. The generator's exhaust pipe opens on SB. Fredrik immediately stops the generator and begins to investigate the oil leakage. No explanation found. Repair seems to be expensive and time consuming. Suddenly when we see additional spill oil in front of the boat, we understand that the oil is coming from another boat and that our generator is completely innocent! Fredrik shines with the whole face, despite the environmental degradation.
Mona and Peter leave us and we will miss them. We welcome Fredrik's daughter Louise with her boyfriend Viktor. We are looking forward to sail with them for a week.