Loggbok

Loggbok

Dominica

KaribienPosted by Fredrik 10 Feb, 2018 12:28

01/02. Redan februari månad, Fredrik har nu varit ombord i ett halvt år och Maria en månad mindre. Tiden går fort när man har trevligt. Och vi längtar inte hem. I alla fall längtar vi inte efter den skånska vintern.
Av misstag står Marias väckarklocka på 0430 så vi vaknar tidigt. Det är mörkt och bara svag vind, dvs. perfekt för att montera nya storseglet. Efter att storseglet är på plats är det inte lönt att somna om så vi seglar iväg mot Dominica (ej att förväxlas med Dominikanska Republiken som ligger längre norrut). Vi har inga passande lattor till storseglet men det lovar segelmakaren på Guadeloupe ordna fram. Vi seglar inte till Dominicas huvudstad Roseau utan väljer viken Prince Rupert Bay utanför samhället Portsmouth. Här blir vi mötta av väldigt trevliga boatboys som gått samman i sammanslutningen PAYS (Portsmouth Association for Yacht Service). Förutom att erbjuda bojar hjälper de till med att se till att båtarna inte drabbas av tjuvar, ordnar utflykter m.m. Dominica hör till de fattigaste länderna i Västindien och är främst beroende av sitt jordbruk. Sedan ett par år försöker man bygga ut turistnäringen. Dominica drabbades hårdast av alla öarna i Karibien av orkanen Maria i september. Vår boatboy berättar att man nu välkomnar turister tillbaka till ön.

02/02 Tidig morgon igen. Vi åker på båtutflykt till nationalparken Indian River och ser på regnskog. Indian River är en av 365 floder på Dominica. Enligt vår guide Martin är regnskogen bäst på morgonen så vi blir hämtade redan kl 0700. På floden får man inte köra motor så båten paddlas och stakas medan guiden livfullt berättar om växter och djur som vi ser.
Indian River tidigt på morgonen.

Alla damer får dessutom en fin blombukett och en liten fågel som Martin skickligt förfärdigar av ett blad från en kokospalm. Vi förstår varför filmteamet till ”The Pirates of the Caribean” valde Dominica för en del av sina scener till filmen ”Död Mans Kista”!


Fantastiskt vad man kan göra av ett kokospalmsblad!

03/02. Utflykt igen. Tillsammans med vänner från andra båtar gör vi en heldagsutflykt med minibuss på norra delen av Dominica. Orkanen Maria hade vindstyrkor på 220 miles/h vilket är ca 100 m/s och varade i ca sju timmar. Efter vinden kom regnmassor som orsakade översvämningar och jordskred. Vattnet förstörde nästan lika mycket som vinden. Uppbyggnaden kommer att ta lång tid. Fortfarande har stora delar av ön ingen ström och många hus har bara presenningar på taken. Många hus som inte var gjorda av cement är förstörda och ligger i högar.
Vår guide pratar mycket om orkanen och hur den drabbade Dominica. Det är omöjligt att föreställa sig hur fruktansvärda dessa timmar måste ha varit för befolkningen och förstörelsen efteråt. Mycket bråte har städats upp och vägarna är farbara igen, men överallt hör vi folk snickra på sina hus och laga det orkanen förstört.

Vi gör en halvtimmes skogspromenad genom regnskogen upp till ett vattenfall (Syndicate Falls) där vi badar i sötvatten.
På vägen berättar vår guide om alla växter vi passerar. Nästan allt verkar gå att använda mot någonting från gikt till infektioner. Han tar några blad från en buske och säger att detta är ett utmärkt schampo och tvål. Varför köpa schampo när det finns runt knuten? Vi passar på att tvätta oss i vattenfallet.
Löddrande schampo!

Red Rock på norra Dominica.

04/02. I varmt vatten växer havstulpaner bra. Nu verkar inte den svenska bottenfärgen på Salsa stå emot växtligheten längre. Fredrik får ägna tre timmars snorklande och dykande åt att skrapa botten på båten. Men sedan är den fin (åtminstone för ett litet tag framåt). Vi gör en fotvandring och beser det restaurerade Fort Shirley. Där blir vi bjudna på lokala matspecialiteter och iskallt lemongrass tea. På kvällen har PAYS ordnat med barbecue med musik och dans iland för alla båtar som ligger ankrade i viken. Vi träffar på flera som vi mött tidigare i ARC sammanhang. Kvällen blir både sen och väldigt trevlig.

05/02. Vi seglar tidigt mot Guadeloupe och huvudorten Pointe-à-Pitre. Till Dominica och dess vänliga befolkning återvänder vi gärna och om turisterna återvänder skapar det förhoppningsvis arbetstillfällen.
Vi vill ligga i marinan i Pointe-à-Pitre för att enkelt ta emot våra vänner Mona och Peter som ska segla med oss ett tag. Det är inte lätt att få plats i marinan. Maria har försökt under en veckas tid på engelska. Men när Fredrik ringer, bara pratar franska, och presenterar sig som ”Le Commandant de la voilier Salsa” blir det ändring. En gästplats för två nätter ordnas fram på momangen och på eftermiddagen kan vi koppla in efterlängtad landström för första gången sedan vi var på södra Grenada för en månad sedan. I marinan finns förutom massor av butiker och restauranger även en frisör. Härligt! Maria passar på att gå till frissan efter fem månader till sjöss (nej, till Fredriks besvikelse blev det inga dreadlocks och inte heller några rastaflätor denna gång!).

06/02. Skönt att ligga i en marina när det är underhållsdag ombord. Maria städar och vi hjälps åt att tvätta all smutstvätt. Dessutom fylls dykartuben och det inköps lattor till storseglet, en ny reserv impeller till motorn och mera polermedel till skrovet. På kvällen kommer Mona och Peter med taxi från flygplatsen. De är väldigt välkomna. Och det beror inte bara på att de bland annat har med sig kaffe och andra svenska delikatesser.

07/02. Efter en matinköpsrunda på ”Carrefour”, som har ett fantastiskt utbud av allt vi behöver i matväg för närmaste veckan, lämnar vi marinan och lägger oss till ankars strax utanför. Vi monterar de nya lattorna i storseglet och har säkerhetsgenomgång med nya besättningsmedlemmar.

08/02. Vi seglar söderut till Les Saintes som många har rekommenderat för att det är så trevligt här och dessutom bra snorkling. Les Saintes tillhör Guadelopupe, dvs EU, så vi har fortfarande bra och billig tillgång till data och telefon. Vi ankrar i viken Anse Galet utanför ön Terre de Haut.

Dominica

01/02. Today it is February. Fredrik has now been on board for half a year and Maria a month less. Time goes fast when you have a nice time. And we do not miss home. In any case, we do not long for the winter in Skåne.

Maria has by mistake set the alarm to 0430, so we wake up early. It is dark and only a weak wind, ie perfect for mounting the new main sail. After the main sail is in place, we can’t go back to sleep so we sail off to Dominica (not to be mistaken for the Dominican Republic which is situated longer north). We do not have any suitable battens for the main sail but the sailmaker on Guadeloupe promise to fix it. We pass Dominica's capital Roseau and continue to Prince Rupert Bay outside the Portsmouth community. We are met by very nice boatboys, they have merged into the PAYS association (Portsmouth Association for Yacht Service). In addition to offering buoys, they help to protect the boats from thieves, arrange excursions, etc. Dominica belongs to the poorest countries in the Caribbean and is mainly dependent on its agriculture. Since a couple of years, they are trying to expand the tourism industry. Dominica was hit hardest by all the islands of the Caribbean by Hurricane Maria in September. Our boatboy tells us that they are now welcoming tourists back to the island.

02/02 Early morning! We go on a boat trip to the Indian River National Park and look at the rain forest. Indian River is one of 365 rivers on Dominica. According to our guide Martin, the rain forest is best in the morning, so we are picked up at 0700. Motoring is not allowed on the river, so the guide is paddling and pushing the boat while he talks vividly about plants and animals that we see. Martin creates a fantastic little bird of the leaf from a coconut palm and gives one to all ladies together with a nice flower bouquet. We understand why the movie team of "The Pirates of the Caribean" was choosing Dominica for some of the scenes for the movie "Dead Mans Chest"!

03/02. Excursion day again. Together with friends from some other boats, we make a day trip by minibus in the northern Dominica. The hurricane Maria had wind forces of 220 miles/h i.e., about 100 m/s and lasted for about seven hours. After the wind there was heavy rain that caused floods and landslides. The water destroyed almost as much as the wind. The re-structuring will take a long time. Still, large parts of the island have no power and many houses only have tarpaulins on the roof. Many of the houses that were not made of cement are destroyed and are in piles.

Our guide talks a lot about the hurricane and how it affected Dominica. It's impossible to imagine how horrible these hours must have been for the population and the destruction afterwards. A lot have been cleaned up and the roads are passable again, but everywhere we see people working on their houses and try to fix what the hurricane destroyed.

We walk through the rainforest for half an hour up to a waterfall (Syndicate Falls) where we swim in freshwater. On the way, our guide tells us about all the plants we pass. Almost everything seems to be used against anything from gout to infections. He takes some leaves from a bush and says that this is an excellent shampoo and soap. Why buy shampoo when it's growing everywhere? We use the shampoo and wash ourselves in the waterfall.

04/02. Barnacles grow very well in warm water. The Swedish bottom paint of Salsa does not seem to stand against the vegetation anymore. Fredrik spends three hours snorkelling and diving to scratch the bottom of the boat. But then it's clean and nice (at least for a little while). We make a walk and visit the restored Fort Shirley. We are invited to taste local food specialties and ice-cold lemongrass tea. In the evening, PAYS has arranged a barbecue with music and dance for all the boats that are moored in the bay. We meet several of the crews that we met earlier in the ARC context. The evening is very nice and late.

05/02. We continue early and sail to Guadeloupe and the main city of Pointe-à-Pitre. We are happy to return to Dominica and its friendly people and hopefully tourists visiting can create jobs.

We want to stay in the Pointe-à-Pitre marina to easily meet our friends Mona and Peter who will sail with us for a while. It's not easy to get a berth in the marina. Maria has been trying to make a reservation in English for a week. But when Fredrik calls and speaks French, and presents himself as "Le Commandant de la Voilier Salsa", that makes a difference. A berth for two nights is reserved in the blink of an eye. In the afternoon we can connect to land power for the first time since we were in southern Grenada a month ago. There are plenty of shops and restaurants in the marina. And a hairdresser! Wow! Maria takes the opportunity to visit the hairdresser after five months at sea (nope! To Fredrik’s disappointment there was no dreadlocks or cornrows this time!).

06/02. When it is a maintenance day on board it’s always nice to be in a marina. We clean and we do the laundry. In addition, we can fill up the diving tank and purchase battens for the main seal, a new spare impeller to the engine and more polish to the hull. In the evening, Mona and Peter arrive by taxi from the airport. They are very welcome. And it's not just because they bring coffee and other Swedish delicacies.

07/02. After food purchase at "Carrefour", which has a fantastic range of everything we need for food for the next week, we leave the marina and anchor in the bay outside. We assemble the new battens and have security review with our new crew members.

08/02. We sail south to the Archipel des Saintes. Many have recommended these nice islands for its beauty and snorkelling. Les Saintes belongs to Guadelopupe, i.e. the EU, so we still have good and cheap access to data and phone. We anchor in the Anse Galet bay outside the island of Terre de Haut.